Logo
  • 项目随笔知识库
1173299167 081b8d503073fdabfb53938c111e4f72
装配式项目之叠合板识图与快速建模?

Icon dt label 2022-01-20     Icon dt eye 8499    

2503924383 fa2b1efd3a70695b83e96c8fe59115b9
造价人员从合格到卓越——计量篇

Icon dt label 2022-01-20     Icon dt eye 7951    

2808079370 fa2b1efd3a70695b83e96c8fe59115b9
造价人员从合格到卓越——计价篇

Icon dt label 2022-01-20     Icon dt eye 7489    

1348788634 a916580924c7cbb234694326f37dbc88
桩基系列二——预制桩

Icon dt label 2022-01-20     Icon dt eye 7630    

3415557980 081b8d503073fdabfb53938c111e4f72
造价新知识——可拆卸铝模楼承板!

Icon dt label 2022-01-20     Icon dt eye 8146    

372414426 992959b895649c97cf765b6393b060e2
河北某住宅建筑工程量指标

Icon dt label 2020-04-27     Icon dt eye 6123     Icon dt zan 4

1171263801 2024304bc694f296a83865e2e4771026
北京某地下车库建筑工程量指标

Icon dt label 2020-04-27     Icon dt eye 7542    

277833064 11ae3c0250d3e17842204e6b6166ab4a
北京某办公楼建筑工程量指标

Icon dt label 2020-04-27     Icon dt eye 5819    

2379651967 9cd7ef7b76d1454ab7d79637d41a2db2
山西某车库建筑工程量指标

Icon dt label 2020-04-27     Icon dt eye 5525